• טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • פסקי דין שונים במזונות ילדים


  החובה העיקרית המוטלת על פי החוק העברי על האב כלפי בניו עד הגיעם לגיל 18 היא לפרנסם. החובה לדאוג לצרכיהם ההכרחיים של הילדים איננה תלויה ביכולתו הכלכלית של האב – חובתו לפרנס את ילדיו קודמת לזכותו לפרנס את עצמו. חובה זו מתבטאת בחובה לשלם דמי מזונות ילדים בעת גירושין של בני זוג ללא תלות במצבו הכלכלי.

  צורכיהם של הילדים מתחלקים לצרכים הכרחיים ולצרכים מדין צדקה. צרכים הכרחיים מוגדרים בתור צרכים החיוניים לקיומם של הילדים.צרכים אלו כוללים את הצרכים הבאים:מזון,הלבשה,הנעלה,מדור (מקום מגורים ואחזקתו),חינוך,צרכים בריאותיים דחופים,טיפול בילדים קטנים,גן ילדים רגיל (שאינו מעון יום) וצרכים מדין צדקה.צרכים מדין צדקה מוגדרים בתור צרכים עודפים שאינם חיוניים לקיום הילדים. צרכים אלו כוללים הוצאות רבות, ובינהן:חוגים,בילויים,מתנות,טיולים ומעון יום.

  האב חייב בתשלום צרכים הכרחיים של ילדיו בכל מקרה, ללא תלות במצבו הכלכלי. גם אם האב נכה, חי על קצבה, ואין לו כל הכנסה, הוא עדיין מחוייב בתשלומם. כלומר, תשלומי דמי מזונות ילדים יעשו לפי צורכי הילדים ולא לפי עושרו של האב. הצרכים ההכרחיים של הילדים מוגדרים כאחריותו של האב בלבד, ואין האם אחראית להם מבחינה כספית.בנוגע לצרכים מדין צדקה, האב ישלמם רק במידה וידו משגת לשלמם, ואם הוכח כי הילדים היו רגילים לרמת חיים זו לפני פרידת ההורים. צרכים מדין צדקה יחולו מבחינה כספית על האב ועל האם ביחד, אלא אם האם לא יכולה לשאת בהם.

  משמעות גיל הילדים בקביעת גובה מזונות
  על פי הדין העברי, מחולקים הילדים לשלוש קבוצות:

  “קטני קטנים”עד גיל 6: חובת האב לפרנס ילדים בגיל זה היא מוחלטת, גם אם אין לו כל הכנסה.

  * גילאים 6-15: האב ממשיך להיות אחראי יחיד לצרכים ההכרחיים, אך לגבי הצרכים מדין צדקה, נדרשת השתתפות שווה (בדרך כלל) של האישה במזונות הילדים.

  * גילאים 15-18: מאחר ובגילאים אלו יכול (תאורטית) הילד לעבוד, אז כל הוצאותיו הם מבחינת דין צדקה, ולכן יפלו על האב והאם בחלקים לפי יחס הכנסותיהם.בתקופת שירות החובה הצבאי, חייב האב על פי הפסיקה (לא על פי הדין העברי) להמשיך לשלם שליש מן המזונות שהיו משולמים עד אותו מועד.

  –  תשלומי מזונות ילדים צמודים למדד המחירים לצרכן.

  האב מחוייב לספק מגורים (קורת גג) לילדיו באותה רמת חיים לה היו רגילים לפי הגירושין. אין האב חייב להעמיד לרשותם קורת גג בבעלות האם, אלא להשתתף בשכר דירה. במידה והאם גרה בדירה שכורה יהיה בדרך כלל התשלום 30% משכר הדירה לילד אחד, 40% לשני ילדים, ו-50% לשלושה ילדים או יותר.

  סיבות לאי תשלום דמי מזונות
  במידה ובית המשפט הגדיר את הילד שאת מזונותיו על האב לשלם בתור בן מרדן, יכול בית המשפט לצמצם או לבטל כליל את דמי מזונות הילדים המשולמים על ידי האב עבור ילדו.

  פס”ד בולטים:
  * פס”ד של כב’ השופטת טובה סיוון במזונות קטינה – Judge Tova Sivan Judgment on Child alimony

  * פס”ד של כב’ השופט אסף זגורי במזונות קטינה – Judge Assaf zaguri Judgment on Child alimony

  * פס”ד בית משפט עליון תוך אזכור פס”ד נוספים – Judgment of the elion court on Child alimony

  * פס”ד של כב’ השופט סארי ג’יוסי בנושא הקטנת מזונות במשמורת משותפת – Judge Sari Jyossi on Child alimony int the case of Joint custody
   


  נגישות
  menu