• טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344

 • טל’ 077-54-30-040
  נייד: 052-587-3344 • קדם משפט

   
  מהו קדם משפט?

  מטרת קדם המשפט היא לזקק את הממצאים הרלוונטיים ביותר ולהגיע ללב-ליבו של הריב/סיכסוך/מחלוקת.
  על מנת שמשפט יהיה יעיל לכל הגורמים הנוגעים בו, כדאי לנהל הליך קדם-משפטי, שבו לפי תקנה 140 לתסדא  (סדר דין אזרחי) ,  נברר מהו נושא הריב/מחלוקת על מנת לייעל את הדיון, לפשט אותו, ואף לקצר אותו, ויתרה מכך לנסות להגיע לפשרה/גישור/בוררות  בין בעלי-הדין.
  השופט יכול להורות על קדם-משפט, וכך הדיון יתקיים בפני שופט או רשם שהוא גם שופט.

  בדיון הקד”מ הראשון, בית המשפט סוקר את כל כתבי הטענות הראשוניים, דהיינו: כתב התביעה, כתב ההגנה, וכתב התשובה (אם קיים),
  יחד עם הנוגעים בדבר, מעיר ומאיר את הקשיים שמתעוררים בתיק,  ומחוץ לפרוטוקול גם מביע דעתו לגבי הסיכויים של כל צד בהליך.

  לאחר קדפ המשפט לעיתים שניים-שלושה קדמ”ים, יורה בית-המשפט לצדדים להגיש תצהירי עדות ראשיים,
  שלאחריהם יתקיים לעיתים קד”מ נוסף שכולל הגשת התצהירים, ואז יקבע בית-המשפט דיון להוכחות,
  שבסיומו יגישו הצדדים סיכומים בכתב, או בע”פ.

  לפי תקנה 143 ( שבה סעיפים שונים), רשאי שופט או שופט שהוא רשם, למחוק תביעה שהיא טורדנית וקנטרנית,
  בנוסף, ניתן להתיר תיקון כתבי טענות רק אם הדבר דרוש למנוע עיוות-דין (תקנה 149).

  יובהר כי לשופט/ת סמכויות רבות בקדם המשפט לרבות גבית עדויות מכל מי שנמצא באולם בית המשפט. 

  לשון החוק
  תקנה 140: 
  ראה שופט כי בתובענה פלונית שהוא עומד לדון בה, או ראה נשיא או סגן נשיא של בית משפט כי בסוג פלוני של תובענות, מן הראוי להקדים למשפט בירור של נושא הריב ודרכי הדיון בו, במגמה לייעל את הדיון, לפשטו, לקצרו— רשאי הוא להורות על קיום קדם משפט בפני שופט או בפני רשם שהוא שופט (להלן — שופט בקדם משפט). סמכות להורות על קדם־משפט [140] 141 .קדם־משפט לא יתקיים לפני שעבר הזמן להגשת האחרון שבכתבי ההגנה. 142 .הודעה על קיום קדם משפט ועל תאריך הדיון בו תומצא לבעלי הדין לפחות חמישה עשר ימים מראש. 143 .שופט בקדם משפט מוסמך — (1 לבדוק אם כתבי הטענות ערוכים כדין, להתיר את תיקונם או להורות על כך, למחוק כל דבר שאינו דרוש לעניו ולברר מה הן השאלות שהן באמת שאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין (2 להחליט בדבר צירוף בעלי דין ומחיקתם, הודעות לצד שלישי ומתן הוראות לבירור תובענה שהוגשה על דרך הודעה לצד שלישי; (3 להחליט בדבר מתן פרטים נוספים, הודיות בעובדות ובמסמכים, הצגת שאלונים, גילוי מסמכים והעיון בהם, עריכת חקירות וחשבונות, בדיקת נכסים, מינוי מומחים ועריכת רשימת הפלוגתות! (4 ליתן סעד זמני; (5 (להורות שעובדה שבמחלוקת תוכח על ידי תצהיר כאמור בתקנה 168! (6 (לקבוע, אחרי בירור עם בעלי הדין, את דרכי הוכחת הטענות ואת כשרותן של הראיות, וכן להורות על גביית עדות מחוץ לתחום השיפוט של בית המשפט העתיד לדון בענין או מחוץ לתחום המדינה! המועד [141] הודעה לבעלי הדין [142] סמכותו של שופט בקדם־משפט [143] 2238 קובץ התקנות 4685 ,י״ד באב התשמ״ד, 1984.8.12 (7 (לקבוע את שלבי הדיון בתובענה ואת הסדר שבו י תבררו שאלות שבעובדה ושבמשפט, וכן את העניינים שיתבררו בנפרד! (8 (ל סלק תביעה על הסף ע ל יסוד אחד הנימוקים המנויים בתקנות 100 ו־101; (9 (ליתן פסק דין, ל רבות פ סק דין חלקי בתובענה, במידה שנתברר כי אין ל נתבע הגנה בפני התביעה! (10 (להורות כ ל הוראה לסדר הדין שיש בה לפשט את הדיון או ל הקל עליו. 144 .בענינים האמורים בתקנה 143 יהיו לשופט בקדם־משפט כ ל הסמכויות הנתונות ל בית הסמכות ל9י m המשפט לפי כ ל דין והוא רשאי להחליט בהם ללא צורך ב בקשת בעל דין. “”? L144J 145 .היו בקשות תלויות ועומדות לפני בית המשפט והן נוגעות לאחד העניינים המנויים ב תקנה בקשות תלויות ועומדות 143 ,יהא שופט בקדם־משפט רשאי לדון ולהחליט בהן. [145] 146 .שופט בקדם־משפט רשאי, ביזמתו או לפי ב קשת בעל דין, להורות שבעלי הדין, או מי עדות ה ייו א ו ב חלק מ ה ו • (146 ( ב יניהם ׳ שהוזמן להתייצב לפי תקנה 147 ,יעידו בפניו בשאלות השנויות במחלוקת 147) .א) שופט בקדם־משפט רשאי להורות שבעל דין פלוני יתייצב בעצמו, ואם היה תאגיד — התייצבות נ ד14[ מנהלו, מנהל עסקיו או אדם אחר הממלא בו תפקיד, הכל לפי ראות עיני השופט! כן רשאי הוא להורות שבעל דין פלוני שנוכחותו אינה דרושה לבירור, יהא פטור מהתייצב. (ב) דין אי־התייצבות לקדם־משפט כדין אי־התייצבות למשפט. 148 . עדותו והודעתו של בעל דין שנרשמו בקדם משפט והחלטות השופט בקדם־משפט דינן כדין עדות, הודעה ה“^” , ו עדות, הודעה והחלטה במשפט. בקדם משפט [148] 149) .א) עניין שהוחלט בו בקדם־משפט אין לפתוח שנית במשפט, והמשפט יתנהל ע ל פי תוצאותיו של 149 [משפט מיוחדים ההכרעות בקדם משפט, זולת אם ראה בית המשפט הדן בתובענה לשנות מהן, מטעמים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. (ב) לא ידון בית המשפט או הרשם בשום בקשה שבעל דין יכול היה להביאה בקדם־משפט, זולת אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין. 150 .נסתיים הקדם ־משפט, ייקבע תאריך לדיון.

  מתן מענה לשאלותיכם והמלצה מה כדאי לעשות בהמשך, יחסוך מכם משאבים וכוחות נפש לעבור את התהליך על הצד הטוב ביותר.


  נגישות
  menu